De Groote Wei

Algemene Voorwaarden De Groote Wei

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De Groote Wei: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Prinsenmaatweg3, 7224NE Rha ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77887808.
2. Klant: de wederpartij van De Groote Wei die een overeenkomst aangaat met De Groote Wei.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Groote Wei.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van de Groote Wei zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Een overeenkomst tussen Cidermakerij de Groote Wei en de klant komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant.
3. Cidermakerij de Groote Wei behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
4. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Levering
1. Levering geschiedt op het door de klant opgegeven adres.
2. De levertijd wordt in overleg met de klant vastgesteld.
3. Indien de levering niet binnen de afgesproken termijn plaatsvindt, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4. De kosten van de levering worden apart vermeld en komen voor rekening van de klant.

Artikel 5 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de klant niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is de Groote Wei gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.
4. Bij niet-tijdige betaling is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Cidermakerij de Groote Wei totdat de klant aan alle verplichtingen heeft voldaan.
2. De klant is niet gerechtigd om de geleverde producten te verkopen, te verpanden of op andere wijze te bezwaren zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. Cidermakerij de Groote Wei is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van enige tekort

Artikel 8: Klachtplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper.
De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.